Yttrandefrihet, tryckfrihet och frihet på internet

Sveriges förhandlare för telekompaketet i EU förstår inte varför tillgång till internet skulle kunna ses som en mänsklig rättighet.

Om han läser detta borde det bli uppenbart.

Till att börja med sköts nästan allting via internet nuförtiden. Kontakt med myndigheter, beställning av biljetter och bankärenden. Vill man göra det på annat sätt kostar det ofta extra och i vissa fall går det faktiskt inte ens. Ska man neka människor möjligheten att utföra ärenden som de behöver för att klara sin vardag?

Människor har rätt att uttrycka sig fritt, yttrandefriheten är en mänsklig rättighet. Att då stänga av någon från nätet inskränker denna människas yttrandefrihet i och med att det är på internet som debatterna äger rum idag. Är vi villiga att förneka människor denna möjlighet och på något sätt hävda att de lika gärna kan komma till uttryck i TV eller andra medier som är notoriskt mycket svårare att få utrymme i?

Att slippa censur är något som jag tillsammans med många andra liberaler driver; jag vill ju till exempel avskaffa filmcensuren. Att då införa censur på internet i långt högra grad än något annat medium är oacceptabelt. Att internetoperatörer frivilligt blockerar barnpornografiska sidor är däremot helt i sin ordning. Det är statlig censur vi måste hålla på armslängds avstånd. Statens uppgift är att ta fast och straffa/rehabilitera dem som missbrukar friheten i samhället genom att t.ex. bereda sig tillgång till dylika sidor trots att det är olagligt. Staten ska inte censurera eftersom censuren alltid kommer att ta bort mer än vad syftet från början var.

Förhoppningsvis har detta förklarat en hel del och jag hoppas att fler ansluter sig till Olle Schmidt (FP) och Christofer Fjellner (M) när parlamentet ska ta ställning till direktivet och därmed se till att kasta allt i paketet som inte rör ekonomi och fri marknad på sophögen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/04/15/yttrandefrihet-tryckfrihet-och-frihet-pa-internet/

2 kommentarer

9 pingar

Hoppa till kommentarformuläret

  • jonatan15 april 2009 kl. 20:23
  • Svara

  Med tanke på den samhällsbärande funktion Internet har idag skulle den typ kontroll calandrella pratar om bryta mot Regeringsformen 2kap 1 § punkt 2.

  2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
  1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
  2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,…

  Att sätta ekonomiska ramar på emottagande av upplysningar och yttranden och därmed reducera informationsflödet skyddat i lag till begreppet ”kommersiell tjänst” som Samuelsson använder sig i sin argumentering är att begränsa våra friheter utifrån politisk åskådning, specifikt förbjudet enligt regeringsformen kapitel 2 paragraf 13.

  12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 14 § första stycket andra meningen.

  Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.

  13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

  Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

  Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden. Lag (1976:871).

  • calandrella15 april 2009 kl. 17:22
  • Svara

  ”Det är statlig censur vi måste hålla på armslängds avstånd.”
  Nja, Telekompaketet berör faktiskt huruvida Internetleverantörerna ska få censurera – det vill säga, om de skall få välja att bara förmedla åtkomst till några få webbplatser för att på så viis tjäna mer pengar (”betalar du extra får du hundra webbplatser mer!”).

 1. […] citat inleddes tillgängliggörandet av telefoni med att riksdagen beslutade. Så hur resonerar politikerna om datakommunikation? Om de folkvalda väljer att lyssna på pengarna är risken stor att täckning […]

 2. […] är att man återigen kommer att kräva rättssäkerhet för internetanvändarna. Precis som jag tidigare skrivit så handlar det också delvis om yttrandefrihet, informationsfrihet och tillgång till […]

 3. […] gunnar.hokmark@europarl.europa.euLäs mer på: DN, Ankersjö, 100stegtill, Henrik och en annan Per Upplagd av Per Olsson kl. 01:18 Etiketter: 7 juni, Europaparlamentet, […]

 4. […]  Bitchslap Barbie,  Från huvudstad till världsstad, Federley, Badlands hyena 2,  Anohito,   Per pladdrar på,  Länsbygderådet X-ing i Gävleborg,   HAX,    AB,   DN,   DN2,   DN3,   […]

 5. […]  Bitchslap Barbie,  Från huvudstad till världsstad, Federley, Badlands hyena 2,  Anohito,   Per pladdrar på,  Länsbygderådet X-ing i Gävleborg,   HAX,    AB,   DN,   DN2,   DN3,   […]

 6. […]  Bitchslap Barbie,  Från huvudstad till världsstad, Federley, Badlands hyena 2,  Anohito,   Per pladdrar på,  Länsbygderådet X-ing i Gävleborg,   HAX,    AB,   DN,   DN2,   DN3,   […]

 7. […] Patrik Öhman, Olof, Dopplereffekten, Wiccankraft, Departementet, Badlands Hyena, Nairobikoll, Per Pettersson, Anohito, I Sverige denna tid, Du blir vad du läser, […]

 8. […] som skriver intressant om Telekompaketet är Per Petterson (vars blogg jag aldrig tidigare läst men nu börjat prenumerar på), och Nairobikoll (som hävdar […]

 9. […] FRA-lagen, Internet, Nöjesindustrin, Demokrati, Rättigheter, Politiker, Politik it DN1 AB Scraber PerP FarmorGun Odsvall HAX Trotten […]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.